Добре дошли

ДГ,,Митко Палаузов” се намира в китното село Екзарх Антимово, което е включено в административно-териториалните граници на община Карнобат, Бургаска област. 

Детското заведение е открито през 1978. Педагогическият персонал се състои от четири учители и шест служители - непедагогически персонал. 

В детското заведение се полагат грижи за отглеждане и възпитание на около 70  деца, разпределени в три групи – яслена, една смесена група „Мечо Пух“ -3 и 4 годишни и една ПГ 5-6 годишни. От 01.08.2016 год., с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, ОДЗ „Митко Палаузов“ е преименувано в Детска градина „Митко Палаузов“.

Условията за обучение, възпитание и социализация в детската градина непрекъснато се подобряват. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт.

Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Подобряват се и се разнообразяват условията за занимания по интереси в занималните, чрез системно обновяване на кътове за дейности по интереси.

Средата в групите дава пълна самостоятелност, свободен достъп до материалите и право на избор на дейност на всяко дете. В подготвителната група са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, осигурени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително предучилищно обучение.

Контакти

ДГ "Митко Палаузов"

общ. Карнобат, с. Екзарх Антимово, ул. "Ягода" № 4

0882 003014

odz_antimovo1978@abv.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

РУО - Бургас: http://www.rioburgas.org/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/

 

Съобщения

На 16.09.2019г. ще се проведе официално откриване на учебната 2019/2020